Сконто (дисконто)

Сконто (дисконто) е процентното намаление от сумата на полицата, заплащано на банката от нейния собственик или приемател при представянето и преди настъпването на падежа. На практика сконто е разновидност на лихвата. Отбивът, направен от емисионната банка при покупка на полици от търговски банки, е сконтов процент. Размерът му въздейства върху движението на капитала към производството или го държи в свободна, парична форма.… Четете нататък...

Печалба при капитализма и социализма

Печалба при капитализма

При капитализма печалбата е превърната форма на принадената стойност и продукт от експлоатацията на наемния труд. Печалбата се присвоява безвъзмездно от промишлените капиталисти (явява се предприемачески доход), от заемните капиталисти (лихва) и от капиталистите търговци (търговска печалба). В условията на империализма монополите получават монополно висока печалба чрез увеличаване на експлоатацията в своите предприятия, присвояване на част от печалбата на немонополизираните предприятия и на дребни производители, чрез милитаризиране на икономиката и налагане на политика на неравноправни икономически отношения с развиващите се страни.… Четете нататък...

Диференциална рента

Диференциалната рента е вид поземлена рента, обусловена от монопола на стопанисването и ограничеността на земята. Стопанства по-близо до пазара или обработващи по-плодородни земи, произвеждат продукти с по-ниски производствени разходи и по-ниска производствена цена от стопанствата с лоши производствени условия. Те получават добавъчна печалба, която се превръща в диференциална рента.… Четете нататък...

Далавера в България?

В България думата далавера е придобила статус на нещо лошо. За бизнесмените за които се смята че се занимават с бизнес в сивия сектор обикновено се казва – „Абе занимават се с разни далавери“. Всъщност в думата далавера не се крие нищо негативно. Значението на думата далавера е извършване на търговия или някакъв алъш вериш.… Четете нататък...

Държавен фонд земеделие

Съгласно закона за подпомагане на земеделските производители, през 1998 година бива създаден Държавен фонд „Земеделие“. Основния замисъл зад създаването на Държавен фонд „Земеделие“ е той да играе ролята на разплащателна агенция, чрез която българските земеделски производители да могат да получават финансово подпомагане под формата на държавни помощи, по програмата САПАРД, по линия на общата селскостопанска политика и общата рибарска политика на Европейския съюз и не на последно място по програмата за развитие на селските райони.Четете нататък...