Амоняк

Амоняк (NH3) е безцветен газ с остра задушлива миризма. Температурата на втечняване на амоняка е 33,4 градуса по Целзий а температурата му на втвърдяване е 77,5 градуса по Целзий. Амоняка е много разтворим във вода – в разтвора (амонячна вода) се осъществява равновесие между амоняк и амониев хидроокис.… Четете нататък...

Нов български университет

Нов български университет е българско частно висше учебно заведение, намиращо се на територията на град София. Всяка година в нов български университет се обучават средно около дванадесет хиляди души. Идеята за създаването на нов български университет е родена от професор Богдан Богданов а годината на създаване е 1991.… Четете нататък...

Петрология

Петрологията е наука за произхода и закономерностите при разпределение и изменение на скалите. Дялове на петрологията:

  • петрография
  • физикохимична петрология
  • литология
  • експериментална петрология
  • петрохимия

Петрологията използва методи на геологията, химията, физиката и математиката. Петрологията има важно значение при търсене и проучване на полезните изкопаеми.… Четете нататък...

Оцетна киселина

Оцетна киселина (CH3COOH) e едноосновна карбонова киселина (нарича се още етанова киселина). Представлява безцветна течност с остра миризма. Чистата оцетна киселина кристализира при температура 16,5 градуса по Целзий (това е така наречената ледена оцетна киселина). В природата оцетната киселина се съдържа в оцета, в растенията, в потта и урината на хората и животните.… Четете нататък...

Полимеризация

Полимеризацията е химична реакция на съединяване на нискомолекулни съединения (мономери) във високомолекулни съединения (полимери) с елементарен състав, еднакъв със състава на мономерите. С помощта на процеса полимеризация се получават синтетичен каучук, пластмаси, синтетични влакна и други. По принцип полимерите не са разтворими във вода но за сметка на това се разтварят лесно в бензен, толуен и други.… Четете нататък...